แนวดำเนินการเช่าใช้งานระบบงานวัดผลประเมินผล และบันทึกผลการเรียนรู้ความคิดเห็น