เอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน DLTV

คู่มือครู แผนการจัดประสบการณ์ แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการจัดการเรียนรู้ และเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

# ภาคเรียน Downlaod
1 ภาคเรียนที่ 1 Download ที่นี้ 
2 ภาคเรียนที่ 2 Download ที่นี้ 
ความคิดเห็น