[EP 3] การนำรายชื่อนักเรียนจากระบบ DMC เข้าสู่ระบบ

การนำรายชื่อนักเรียนจากระบบ DMC เข้าสู่ระบบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการใช้งาน โดยที่ไม่ต้องพิมพ์รายชื่อนักเรียน ระบบวัดผลประเมินผล และบันทึกผลการจักการเรียนรู้ ปพ.5 ปพ.6 ปพ.7

ระบบวัดผลประเมินผล และบันทึกผลการจักการเรียนรู้ ปพ.5 ปพ.6 ปพ.7 เข้าใช้งานได้ที่ http://smartschool.bankoklan.org/
ความคิดเห็น