[EP4] เปลี่ยนสิทธิ์การใช้งาน ตั้งค่าข้อมูลโรงเรียน กำหนดภาคเรียน วันหยุดของโรงเรียน

เปลี่ยนสิทธิ์การใช้งาน ตั้งค่าข้อมูลโรงเรียน กำหนดภาคเรียน วันหยุดของโรงเรียน ระบบวัดผลประเมินผล และบันทึกผลการจักการเรียนรู้ ปพ.5 ปพ.6 ปพ.7

การตั้งค่าระบบ วัดผลประเมินผล และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้

- การเปลี่ยนสิทธิ์การใช้งาน ครูที่ปรึกษา, แอดมินโรงเรียน

- การตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

- การกำหนดภาคเรียน ปีการศึกษา

- การกำหนดวันหยุดของโรงเรียน

 

สมัครเข้าใช้งานฟรี http://smartschool.bankoklan.org/
ความคิดเห็น